ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

xrimatodotisi_mikromesaion_epixeiriseon_LARGE

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 για την επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων

Με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 651/2014 (L 187/1 26-6-2014) πραγματοποιήθηκε η σύσταση των καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Καθεστώτα ενίσχυσης

Τα καθεστώτα ενίσχυσης για τα οποία έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στις 12 Οκτωβρίου 2016 είναι τα εξής:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου

2. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Αφορά επιχειρήσεις υπό ίδρυση ή νεοσύστατες οι οποίες συστάθηκαν εντός της τελευταίας επταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

3. Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου και επιχορηγεί την αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων ή μεταχειρισμένων όχι παλαιότερων των επτά ετών, την χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και την αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός της επιχείρησης.

4. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους

Αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στους κοινούς κανόνες δικαίου οι οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκ. ευρώ και δημιουργούν 2 τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά 1 εκ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Η ενίσχυση που παρέχεται αφορά την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά την αίτηση υπαγωγής για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανεξάρτητα μεγέθους επιχείρησης και έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι νομικές μορφές που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Ατομική επιχείρηση, εμπορικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, Κοινοπραξίες που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με τις επιφυλάξεις του νόμου.

Επενδυτικά σχέδια σχετικά με τον κλάδο της ενέργειας:

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (μέχρι 15 MW)
Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη διασυνδεδεμένα Νησιά (μέχρι 5 MW)
Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και παραγωγή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, υπό όρους.

Στον κλάδο του τουρισμού, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης.
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηριζόμενων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155) εκτός του μέρους αυτού που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις. Με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου.
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια) όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155).
Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού και Οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται από επιχειρηματικές συστάδες (clusters).
Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος.

Άλλα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης είναι:

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Γεωργία

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι δαπάνες που επιχορηγούνται αφορούν:

Δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Αυτά είναι η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, τεχνικά έργα, μηχανήματα – τεχνολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός, αγορές παγίων, κτλ.
Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ασώματες ακινητοποιήσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Σε ποσοστό 50% για μεγάλες επιχειρήσεις και 75% για ΜΜΕ.
Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από την δημιουργία της θέσης.
Δαπάνες για μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεψύξης και τηλεθέρμανσης.

Για το καθεστώς της Ενίσχυσης Μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιχορηγούνται δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων ή μεταχειρισμένων όχι παλαιότερων των επτά ετών, την χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και την αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός της επιχείρησης.

Ενώ, στο καθεστώς των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους η ενίσχυση που παρέχεται αφορά την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά την αίτηση υπαγωγής για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανεξάρτητα μεγέθους επιχείρησης και έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ.

Είδη ενισχύσεων

Η επιχορήγηση που παρέχουν τα καθεστώτα αφορά τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης:
Φορολογική απαλλαγή επί των προ φόρων κερδών η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας ενίσχυσης.
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
Χρηματική επιχορήγηση για ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

Ορίζεται ελάχιστο ύψος επένδυσης με βάση το μέγεθος του φορέα που πρόκειται να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο και έχει ως εξής:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 €

Μεσαίες επιχειρήσεις

250.000 €

Μικρές επιχειρήσεις

150.000 €

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100.000 €

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμοί, κτλ.

50.000 €

Ποσοστά επιχορήγησης

Η επιχορήγηση είναι ένα ποσοστό επί της επένδυσης το οποίο κυμαίνεται από 10% και φθάνει έως 45% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια δραστηριοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών επενδυτικών δαπανών (δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας, κτλ) η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει έως και το 80% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Η κατανομή κατά περιφέρεια και ανά μέγεθος φορέα έχει ως εξής:

Για την Περιφέρεια Κρήτης τα ποσοστά επιχορήγησης είναι:

Για Μεγάλες επιχειρήσεις 15%

Για Μεσαίες 25%

Για Μικρές και Πολύ μικρές 35%

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκ. ευρώ (5.000.000 €), με την επιφύλαξη του νόμου στο άρθρο 67. Για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί σωρευτικά το ποσό των 10 εκ. ευρώ (10.000.000 €) για μεμονωμένη επιχείρηση και για όμιλο επιχειρήσεων τα 20 εκ. ευρώ (20.000.000 €).

Χρηματοδοτικό σχήμα του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου

Ο Δικαιούχος συνεισφέρει στο επενδυτικό του σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, με ίδια κεφάλαια ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή από νέες εισφορές σε μετρητά ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας. Για το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης πλην της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση με τραπεζικό δανεισμό.

Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγική ς λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, για την φορολογική απαλλαγή θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχει πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση της κάλυψης του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. Κατά ανάλογο τρόπο και η επιχορήγηση καταβάλλεται με την υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου για εγκατάσταση στη μονάδα του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση του μισθολογικού κόστους καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου για την δημιουργία της νέας θέσης εργασίας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο.

Χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Ο φορέας υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρεί τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του για διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, για τις μικρές επιχειρήσεις, 5 ετών για τις μεσαίες και 7 ετών για τις μεγάλες.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης, Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης και διενεργείται επιτόπιος έλεγχος. Στην ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού αξιολογούνται με την μέθοδο της άμεση αξιολόγησης και διενεργείται διοικητικός έλεγχος ενώ για το 20% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα. Στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους η αξιολόγηση γίνεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωσης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ανά καθεστώς ενίσχυσης

Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016.

Ενίσχυση Μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 27 Απριλίου 2017.

Η ομάδα του Κοινωνικού Επιχειρείν Κρήτης παρέχει πλήρη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον σχεδιασμό του επενδυτικού σας σχεδίου και αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την προετοιμασία για την υποβολή της αίτησης σας στα καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στα τηλέφωνα 2810334877, 6976463051 ή με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@kekritis.gr ή kekritis@gmail.com.

16.234 σκέψεις στο “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ”

 1. Dear sir!

  We offer sending newsletters of Your commercial offers via contact forms to the sites of business organizations via any countries of the world.

  Your offer is sent to electronic box of institution 100% will get to inbox folder!

  2000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test:
  twenty thousand messages on foreign zones to your email – twenty dollars.
  We need from You only electronic box, title and text of the letter.

  In our price list there are more 800 databases for all domain zones of the world.
  Common databases:
  All Europe 44 countries 60726150 of sites – 1100$
  All European Union 28 countries 56752547 of domains- 1000$
  All Asia 48 countries 14662004 of domains – 300$
  All Africa 50 countries 1594390 of domains – 200$
  All North and Central America in 35 countries 7441637 of sites – 300$
  All South America 14 countries 5826884 of domains – 200$
  New sites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$
  Companies of Russia 4025015 – 300$
  Ukraine 1114526 of domains – 100$
  All Russian-speaking countries minus RF are 14 countries and there are 1979217 of sites – 200$
  New domains of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  Databases for sending newsletters:
  Whois-service databases of sites for all nations of the world.
  You can purchase our databases separately from newsletter’s service at the request.

  P.S.
  Pls., do not respond to this message from your electronic box, as it has been generated automatically and will not reach us!
  Contact Feedback form =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/to-order/

  PRICE LIST:

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2440822 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  13623819 websites online stores Worldwide – $350

  CMS mailings:

  3dCart 14689 websites – $50
  Adobe CQ5 133567 websites – $80
  Advance 17589 websites – $50
  AdVantShop.NET 2453 websites – $30
  ALMA 7095 websites – $30
  Ametys 2389 websites – $30
  Amiro 29587 websites – $30
  Angora 20357 websites – $50
  AVS 1369 websites – $30
  BbPress 1487 websites – $30
  BESTWEB 2699 websites – $30
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Bitrix 319687 websites – $80
  Blogger 658267 websites – $80
  Blogspot 279865 websites – $80
  BuddyPress 51477 websites – $50
  Burning Board 4659 websites – $30
  Catalyst Web 11689 websites – $50
  ClassiPress 11796 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $30
  Concrete5 72100 websites – $50
  Contao 110897 websites – $80
  CONTENIDO 5069 websites – $30
  Convio 2268 websites – $30
  Coppermine Photo 1296 websites – $30
  CS Cart 11400 websites – $30
  Datalife Engine 42587 websites – $50
  Dede 230589 websites – $100
  DedeEIMS 96068 websites – $50
  DIAFAN 4058 websites – $30
  Discuz 47962 websites – $50
  Django 71167 websites – $50
  DokuWiki 9588 websites – $30
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  EasyBlog 1165978 websites – $100
  EPiServer 29876 websites – $50
  ExpressionEngine 1769823 websites – $150
  eZ Publish 5367 websites – $30
  F- 9356 websites – $30
  FireBoard 1567 websites – $30
  General Blogs 2067 websites – $30
  GetSimple 23094 websites – $50
  Host 6871 websites – $30
  HostCMS 5042 websites – $30
  HubSpot 31762 websites – $50
  i- 9438 websites – $30
  Image 1368 websites – $30
  InSales 14149 websites – $50
  InSales 11081 websites – $30
  InstantCMS 4136 websites – $30
  InteractiveBBS 32367 websites – $50
  Invision Power Board 2430 websites – $30
  IPBoard 2266 websites – $30
  IT 15189 websites – $50
  jforum 1056 websites – $30
  jobberBase 3387 websites – $30
  Joomla K2 154367 websites – $80
  Joomla 1906994 websites – $200
  Koobi 3722 websites – $30
  Liferay 5137 websites – $30
  Made Simple 20567 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MediaMaxScript 103896 websites – $80
  MediaWiki 41468 websites – $50
  Microsoft SharePoint 13198
  MODx 64023 websites – $50
  Moodle 8195 websites – $30
  Movable Type 13096 websites – $50
  MyBB 4367 websites – $30
  myUPB 3397 websites – $30
  NetCat 7294 websites – $30
  NG 18356 websites – $50
  NING 3687 websites – $30
  NopCommerce 18600 websites – $30
  Open 5916 websites – $30
  OpenCart 667000 websites – $80
  Osclass 4652 websites – $30
  osCommerce 68468 websites – $50
  OUR- 3096 websites – $30
  OXID eShop 12200 websites – $50
  Oxwall 6800 websites – $30
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 websites – $80
  php 14367 websites – $50
  php Link 2298 websites – $30
  phpBB 24400 websites – $30
  PHP-Fusion 2596 websites – $30
  PHPMelody 2365 websites – $30
  PHP-Nuke 2489 websites – $30
  PHPShop 2667 websites – $30
  PHPWeb 29789 websites – $50
  PHPWind 4032 websites – $30
  Plone 84962 websites – $50
  PowerEasy 1697 websites – $30
  Prestashop 434100 websites – $80
  Question2Answer 5598 websites – $30
  R 296498 websites – $80
  ReadyScript 6487682 websites – $80
  S.Builder 394367 websites – $80
  Shopify 6571650 sites websites – $400
  Shoutbox 145564 websites – $80
  SilverStripe 31721 websites – $50
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitecore 74861 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $30
  SMF 8111 websites – $30
  SocialGO 54267 websites – $50
  SPIP 28269 websites – $50
  Squarespace 1098231 websites – $100
  StoreLand 8257 websites – $30
  SupeSite 12367 websites – $50
  Textpattern 10900 websites – $30
  TikiWiki 1446 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  Tumblr 302357 websites – $80
  TYPO3 845009 websites – $80
  Umbraco 146064 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  VamShop 1737 websites – $30
  vBulletin 14460 websites – $30
  Volusion 16006 websites – $50
  WallpaperSiteScript 2811 websites – $30
  Weebly 191753 websites – $80
  Wix 3379081 sites websites – $250
  WooCommerce 6403862 websites – $400
  Wordpress 35354537 websites – $650
  XenForo 21105 websites – $30
  XOOPS 20467 websites – $50
  XpressEngine 8565 websites – $30
  Zen Cart 26524 websites – $30

  Country:

  .ae 200462 websites UAE – $50
  .ae 1820 websites International zone United Arab Emirates:.com .net .biz .info .name .tel
  .ag 11931 websites Antigua & Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 21995 websites Republic Of Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Republic Of Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentine Republic – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentina:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 17855 websites Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .ba 15725 websites Bosnia and Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia & Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Kingdom Of Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Republic Of Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Plurinational State Of Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Plurinational State Of Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Federative Republic Of Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zoneBrazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 99148 websites Republic Of Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Republic Of Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 Cocos Islands websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Keeling Islands- $150
  .cf 2461460 websites Central African Republic – $150
  .cg 526 websites Congo – $30
  .ch 1629450 websites Swiss Confederation – $100
  .ch 205292 websites International zone Swiss Confederation:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Ivory Coast – $30
  .ci 112 websites International zone Cote D’ivoire:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Republic Of Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Republic Of Cameroon – $50
  .cn 23160610 websites People’s Republic Of China – $600
  .cn 1372416 websites International zone China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas – $50
  .cy 11092 websites Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech Republic – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Federal Republic Of Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1319155 websites Denmark – $100
  .dk 148164 websites International zone Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominican Republic – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Algerian People’s – $30
  .ec 11731 websites Republic Of Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Republic Of Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 131791 websites Republic Estonia – $50
  .ee 10490 websites International zone Republic Estonia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites The Kingdom Of Spain – $100
  .es 683845 websites International zone The Kingdom Of Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites European Union – $150
  .eu 633384 websites International zone European Union:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites France – $150
  .fr 639546 websites International zone French Republic:.com .net .biz .info .name .ge 24598 websites Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey – $50
  .gh 703 websites Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Republic Of Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Greece – $80
  .gr 57984 websites International zone Hellenic Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong Special Administrative Region Of China Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard and McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Republic Of Honduras – $30
  .hr 75736 websites Republic Of Croatia – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia Hrvatska:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Republic Of Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Republic of Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Republic of Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites Israel – $80
  .il 38537 websites International zone The State Of Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone Republic Of India:.com .net .biz .info .name .tel
  .io 496216 websites British Indian Ocean Territory – $80
  .iq 2401 websites Iraq – $30
  .ir 574258 websites Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italian Republic – $150
  .it 954040 websites International zone Italian Republic:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $100
  .je 3016 websites Republic of Ireland – $30
  .jp 1825219 websites State of Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone State of Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Kenya – $50
  .kg 10350 websites Kyrgyzstan – $30
  .kg 664 websites International zone Kyrgyz Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Republic Of Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts & Nevis – $30
  .kr 272463 websites Republic Of Korea- $80
  .kw 484 websites The State Of Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Island Cayman – $30
  .kz 113180 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Republic Of Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Sri Lanka – $30
  .lt 137666 websites Republic Of Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 86593 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Republic Of Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites The Kingdom Of Morocco – $50
  .mc 3046 websites Principality Of Monaco – $30
  .md 16730 websites Republic Of Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Republic Of Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Republic Of Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique (French) – $30
  .mr 776 websites Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Republic Of Malta – $30
  .mu 6475 websites Republic of Mauritius – $30
  .mv 1996 websites Maldives – $30
  .mw 8579 websites Republic Of Malawi – $30
  .mx 670901 websites Mexico- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 143039 websites Malaysia – $50
  .na 1094 websites Namibia – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone The Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites Norway – $80
  .no 74318 websites International zone The Kingdom Of Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Republic Of Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Republic Of Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Commonwealthof Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Republica Portuguesa – $80
  .pt 17691 websites International zone Portugal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Republic Of Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Republic Of Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .re 15089 websites Reunio – $50
  .ro 424401 websites Romania – $80
  .ro 42046 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russia – $250
  .ru 514668 websites International zone Russia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwandese Republic – $30
  .sa 20421 websites Saudi Arabia- $50
  .sa 5064 websites International zone Kingdom Of Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Republic Of Seychelles- $30
  .se 1491677 websites The Kingdom Of Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone The Kingdom Of Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovak Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites San Marino – $30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sn 344 websites International zone Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sr 580 websites Republic Of Suriname – $30
  .sv 8432 websites Democratic Republic Of El Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syrian Arab Republic – $30
  .sz 321 websites Kingdom Of Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Turks And Caicos Islands – $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togo – $30
  .th 22368 websites Kingdom Of Thailand- $50
  .tj 6874 websites Tajikistan- $30
  .tj 34 websites International zone Republic Of Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau (New Zealand) – $500
  .tl 2748 websites Democratic Republic of East Timor – $30
  .tm 6395 websites Turkmenistan- $30
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkey – $80
  .tr 138818 International zone Turkey:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 553216 websites Ukraina – $80
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Republic Of Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Republic Of Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites UK – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 3139563 websites United States of America – $200
  .us 578927 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .uy 15571 websites Eastern Republic Of Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 38357 websites Republic Of Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent and Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Bolivarian Republic Of Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (US) – $30
  .vn 436005 websites Socialist Republic Of Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Socialist Republic Of Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Samoa – $80
  .ye 18 websites Republic Of Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte – $30
  .za 1008308 websites South Africa – $100

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

 2. I’m happy to welcome you!

  Widespread web ads for growth of factors influencing consumer behaviour.
  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

  Factors influencing consumer behaviour are certain actions of users on the web page, such as:
  logging in to the website, viewing pages, time spent on the web page, “clicks” on links, returns to the website.

  Unique Trading Offer:
  Widespread placement of your ads on the Internet in order to attract potential customers.
  Organic growth of behavioural factors occurs by the large-scale placement of your ads without specifying the address of your online resource, but with the indication of other features identifying only your company according to which you directly become №1 in the top. These features can include a phone, a unique name of the company or website, an identifier (a number, a product code, services, promotions), a physical address of the company and etc.

  MAIN AIM:
  The large-scale attraction of customers to your web page, services and products.
  Growth of factors influencing consumer behaviour.

  BENEFIT:
  An increase in webpage visitors who will find your website directly from ads using search engines as well as through additional results of a search itself related to a wide range of search engine queries on your subject.

  THE MAIN ADVANTAGES OF THIS AD:
  1. Mass promotion.
  2. Placement speed.
  3. Cost.
  4. Placement by subject.
  5. Wide reach.
  6. Regionality.
  7. Growth of factors influencing consumer behaviour.

  REASONS TO ORDER LARGE-SCALE ADS PLACEMENT ONLINE ДЛЯ GROWTH OF FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR:

  1.Widespread attraction of customers to your products and services through direct traffic from ads.
  2.Organic promotion of your online resource, due to search beginning to additionally show it for the widest range of user quesries based on your subject.
  3. The absence of “bans” and “filters” of search engines, due to ads being published without an indication of an active link to the web page.
  4. An increase in online resource traffic, which leads to an increase in orders and an expansion of the customer base.
  5. “Warm traffic”, since only interested visitors visit the internet resource.
  6. Attraction of individuals and legal entities.
  7. Analysis of demand for services and goods.
  8.Placement of your ads in different countries all over the world.

  WHERE ADS ARE PLACED:

  Ads are published: on billboards, on forums, in guest books, in comments, in catalogues.
  Ads are placed on your: landing pages,websites, phones, YouTube videos, social media accounts , and on links to your other ads.

  SEARCH ENGINE SANCTIONS:
  In this ad a ban by search engine is not possible, since ads are published without specifying an link to the internet resource.

  Working method:
  You send us the text of the ad, where your unique name and identifier is indicated at the end of the message, according to which an interested user can easily and quickly find your online resource in search results in order to get further information about your service.
  To do this, identifier or a unique name must be published in the appropriate section of your web page и quickly be found in results.

  Randomisation:
  Randomisation of ads is carried out according to the formula, which is commonly accepted by many programs. As a result of randomisation, a lot of unique ads are obtained from a single ad variant.

  This is achieved by manually synomising the ad text, while the meaning of the messages does not change and remains understandable.

  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

 3. Good day!

  We offer sending newsletters of Your commercial offers via contact forms to the sites offirms via any countries of the world in any languages.

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

  WHAT IS THE MAILING OF WEBSITES BY CONTACT FORMS?
  This is a type of mailing using the contact forms that are located in the feedback section of the website and filled by our software in automatic mode with a rate of a few thousand contact forms per minute, while the alphabetic and numeric code from the pictures (captcha) is also solved.
  After that, the letters including your business offers are sent to the e-mail addresses of businesses.
  When sending mailing by contact feedback forms, it turns out that each site sends an e-mail to its own e-mail and, therefore, all messages arrive in the inbox folder of the exact mailbox in which the organisation is ready to receive the business information.

  Unique Trade Offer:
  Fast 100% notification of firms and site owners about new cooperation offers.
  Search of new customers that other types of advertisements cannot find.

  AIM:
  Finding customers that cannot be found through other advertisements.

  Benefits:
  1.one hundred % delivery of cooperation offers.
  2.Expansion of the client base.
  3. Expansion of the your market segment.
  4.Regionality and topic orientated mailings.
  5. Sending information to directors.
  6. Conducting tenders and studying demand.
  7. Conducting marketing research.
  8. Conducting surveys and studying public opinion.
  9. High-speed notification.
  10. Cost.
  11. Entering the international markets.

  Competitive advantages:
  1.When sending mailing by contact forms, all letters arrive in the inbox folder. When sending e-newsletters, this can reach up to 5%.

  2.When sending mailing by contact forms it is possible to send a few million messages per day to inbox folders. When sending mass e-mails a few thousands arrive in the inboxes, the remaining ones often either do not reach or arrive in the spam folder.

  3. When sending mailing by contact forms a message does not get blocked by mail systems because it is sent from different websites. When sending e-newsletters it is possible to send a few thousands of those but nevertheless all the IP addresses from which the mailing is done will be blocked.

  4. When sending mailing by contact forms the very little amount of macro-synonims is used to form text and headings of the letter. When sending e-newsletters, it is necessary to use synonyms («macros») for each word and create thousands different headings.

  5. A lot of organisations try to hide their mailbox and only leave a contact form for contacting with them.

  6. When sending bulk e-mails, your cooperation offer can be delivered to every employee of the firm, (which causes irritation) compared to mailing by contact forms where the information is received at the e-mail address specifically set up for cooperation offers.

  7.1/2 part of corporate mailboxes are placed on free e-mail servers, they are poorly “searchable” by mailbox, but when sending mailing by feedback forms through these mail systems, all letters are 100% delivered to the recipients.

  8. Only thirty-forty % of companies are placed in the directories within 2-3 years, and all the other ones are already placed in our WHOIS databases and are waiting for your business offers.
  It turns out that that e-mails of companies from directories are spammed, and therefore they will not have such outcome as when sending mailing by contact forms using our always new WHOIS databases.

  9. Any kind of stop words in the body or headings of the message can be sent through contact forms. When sending e-newsletters, such letters either do not reach the recipient or arrive in a junk folder.
  The list of stop words of mails includes almost all words and phrases that encourage your potential customers to take actions.

  Application:

  1. Expanding the customer base.
  2. Quick informing of marketplaces about new commercial offers.
  3. Accessing directors.
  4.Testing the demand for products and services.
  5. Conducting tenders.
  6.Conducting marketing research.
  7.Studying public opinion and conducting surveys.
  8. Searching for clients internationally.

  Reasons for ordering this service:

  1. 100% delivery of your e-mails and cooperation offers to millions of firms around all countries in the world.
  Every website sends a e-mail to itself so all filters of mail systems are bypassed.

  2.Mailing by contact forms is an excellent way in for conducting all sorts of marketing researches, surveys and studies of public opinion on differentdirection and type of activity.
  When sending mailing by contact forms, you will be sure that your message has been delivered to one hundred percent of consumers of your service and product and if a service or product is “poorly promoted”, then the potential issue lies in in something else, for example in pricing.
  At the same time, within 7 days you will see real demand for your own products and services, you will not have to spend funds on renting an office and other more expensive and time-consuming marketing events.

  3.Mailing by feedback forms is the most economical and quickest way to get your service or product to the markets of other states.

  4. Mailing by feedback forms is a great tool for conducting various tenders.

  5.Daily update of the databases, as more than one hundred and fifty thousand new sites, are registered all over the world daily, and you, get potentially new customers.

  6. Full geographical scope for all states of the globe.

  7. We offer clients that you will not find through other types of advertisement.
  When sending mailing by contact forms, you will be able to reach out that part of your potential clients, that are impossible to find automatically in any other way.
  For instance, you will be able to deliver a commercial offer to those potential customers that were previously out of reach due to filters of mail systems while sending mass e-mails.
  In the markets, there is a very unusual situation: businesses that got into the directories are actually filled with spam with all sorts of business offers while very little or no e-mails are sent to the remaining ones.

  8. Unique technology of solving the captcha.
  There are services for solving numeric and alphabetic code (captcha/CAPTCHA). It costs one dollar to solve thousand CAPTCHAs.
  Therefore, processing a million Internet resources our program solves a million CAPTCHAs, which costs thousand dollars only to decode captcha/CAPTCHA, and with our service this is free for you!

  9. By ordering mailing by feedback forms, you are promoting your product or service not to separate people, but to entire collectives, for example domain .com, where more than one hundred and fifty million business companies from all over the world are accumulated (we have got samples of them from all international zones for every state).

  10. Mailing by contact forms also includes a type of SMS mailing
  Email that is linked to the contact form is the main electronic address of organisations through which applications and commercial offers are sent. This e-mail is also set up for phones as it is necessary to respond to the messages very fast so as not to misplace the order or the relevance of the business offer.

  11. The base of countries also includes all joint businesses from all over the world closely related to or working with this country, for instance, diasporas and national communities.
  Sanctions of search engines and mail systems?
  These mailings are an alternative to sending mass e-mails, therefore search engine sanctions and “BAN” do not apply to them.
  The mail system delivers the data of messages to the inbox folder, as it goes through the “warm e-mail channel” from the new IP address of the website to the corporate email of the same website.
  In simple language, these mailings “live in e-mails” and mail filters do not react to them, because mails have trust in communication channels between internet resources and corporate electronic addresses.

  OUR DATABASES:
  You can purchase our databases separately from the mailing by sending us a request by contact form.

  MORE THAN TWO THOUSAND WHOIS DATABASES BY DOMAINS AND COUNTRIES.

  SELECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN CONTINENTS.

  SELECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN WORLD LANGUAGES.

  SELECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN WEBSITE BUILDERS.

  SELECTIONS BY THE MAIN COUNTRIES OF THE WORLD.

  HOW TO MAKE AN ORDER FOR MAILING BY FEEDBACK FORMS:
  The simplest text + a few headings, the main goal is to interest the potential client, and they will read the rest on your website.
  Most likely, all ads on your subject are already on the Internet, enter the necessary requests into the search bar and choose the most successful ones.
  The headings are substituted by a carousel from text file.
  Only text messages are sent, links are inserted without problems, they are all “clickable”. If the client needs pictures or more detailed information, then you should forward the client to visit your site.

  In the letter:
  Text without pictures, since pictures do not pass through the feedback form.
  Your contact details:
  Internet resource address:

  Fields to fill in:
  Name:
  Country:
  City:
  Website:
  Several headings:
  Email for automatic responces:

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/en/price/

 4. This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

 5. Trend spekulasi slot online dikalangan klub Indonesia pun dipengaruhi oleh komponen kemudahan tipuan slot online manakala disandingkan plus atraksi gambling 303 lainnya ganal Judi Bola yang memprioritaskan pengertian tentang perurutan dunia sepak bal, atau saat bertindak spekulasi poker engkau perlu keahlian lagu main-main nan bisa dibilang penuh rumit. Slot88 ini bisa dibilang pelaku baru dalam dunia spekulasi online tapi kualitasnya tidak bisa diremehkan. Slot88 terutama kali diluncurkan pada warsa 2015 sampai kini sudah mempunyai jutaan player disiplin yang berperan setiap harinya dalam biro slot online Vivaslot88. Didirikan pada tahun 2012 dekat Malta, slot habanero saat ini sudah main di serata dunia. Pocket Games Soft, terus dikenal selaku PG, telah main semenjak warsa 2015. Sejak awal, PG Soft telah berharta mengembangkan mainan slot terbaik serta paling menguntungkan yang terhidang di kelas kambing saat ini. RTG Slot adalah provider slot online ternama di Asia nan sudah jalan lebih melalui 20 tarikh selanjutnya menjadi cukong slot online terbaik. Microgaming slot sudah diakui selaku promotor di bidang slot online dari pertama kali diciptakan pada tarikh 1994. Microgaming memiliki jackpot progresif terbesar dengan paling menguntunkan di senarai spekulasi slot online, selama bertahun tahun jackpot slot ini sudah menyetor amplop lebih pada 1 miliar dollar mendapatkan anggota pada seantero dunia.

 6. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! Betflix22

 7. Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 8. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 9. I?m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that?s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my search for something relating to this.

 10. Whats up very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also? I’m satisfied to search out so many helpful information here within the put up, we’d like develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . . Betflix

 11. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 12. Dear Madame, Dear Sirs!

  Mass web ads for organic growth of factors influencing consumer behaviour.
  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

  Factors influencing consumer behaviour are certain actions of users on the web page, such as:
  logging in to the web page, viewing pages, time spent on the website, link clicks, returns to the online resource.

  UTO:
  Widespread placement of your ads on the Internet in order to attract potential customers.
  Growth of factors influencing consumer behaviour occurs by the mass placement of your ads without specifying the address of your website, but with the indication of other features identifying only your company according to which you presently become №1 in the search results. These features can include a phone, a unique name of the company or website, an identifier (product code, number, promotions, services), a physical address of the firm and etc.

  MAIN AIM:
  The widespread attraction of customers to your website, products and services.
  Growth of factors influencing consumer behaviour.

  YOUR BENEFIT:
  An increase in internet resource visitors who will find your website directly from ads using search as well as through additional results of a search itself related to a the widest range of user queries on your topic.

  THE MAIN ADVANTAGES OF THIS AD:
  1. Spread.
  2. High-speed placement.
  3. Price.
  4. Placement by subject.
  5. The widest reach.
  6. Targeting.
  7. Growth of factors influencing consumer behaviour.

  REASONS TO ORDER MASS ADS PLACEMENT ON THE WEB ДЛЯ GROWTH OF BEHAVIOURAL FACTORS:

  1.Widespread attraction of potential customers to your products and services through direct access from ads.
  2.Promotion of your web page, due to search beginning to additionally show it for the largest range of search engine queries based on your subject.
  3. The absence of “bans” and “filters” of search engines, due to ads being placed without an indication of an url to the internet resource.
  4. An increase in website traffic, which leads to an increase in orders and an expansion of the client base.
  5. “Warm traffic”, since only interested customers visit the internet resource.
  6. Attraction of individuals and legal entities.
  7. Analysis of demand for goods and services.
  8.Placement of your ads in different countries all over the world.

  WHERE ADS ARE PUBLISHED:

  Ads are published: on billboards, in guest books, in comments, on forums, in catalogues.
  Ads are placed on your: landing pages, phones, YouTube videos, social media accounts, websites, and on links to your other ads.

  SEARCH ENGINE SANCTIONS:
  In this type of ad a ban by search is not possible, since ads are published without specifying an URL to the internet resource.

  Working method:
  You send us the text of the ad, where your unique name and identifier is indicated at the end of the message, according to which an engaged visitor can easily and quickly find your web page in search results in order to get further information about your service.
  To do this, identifier or a unique name must be published in the appropriate section of your internet resource и quickly be found in search.

  Macros:
  Randomisation of ads is done according to the formula, which is accepted by many programs. As a result of randomisation, many unique ads are obtained from one ad variant.

  This is obtained as a result of physically synomising the ad text, while the meaning of the messages does not change and remains understandable.

  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

 13. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 14. Hello would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 15. This is the right webpage for anybody who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to?HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for many years. Excellent stuff, just excellent!

 16. What i don’t understood is in fact how you are now not really much more smartly-favored than you might be now. You are very intelligent. You know thus considerably when it comes to this subject, produced me in my view imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 17. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 18. Hi, I do believe your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great website!

 19. Excellent site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

 20. My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!

 21. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 22. Excellent goods from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you’re simply extremely fantastic. I really like what you have bought right here, certainly like what you are stating and the way by which you say it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great website.

 23. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for newbie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 24. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 25. Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds or even I achievement you access constantly rapidly.

 26. Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe
  guest writing a blog article or vice-versa?
  My blog discusses a lot of the same topics as yours and I
  feel we could greatly benefit from each other. If you happen to
  be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing
  from you! Excellent blog by the way!

  my site; bus pariwisata surabaya jogja (Sflab.Snu.Ac.kr)

 27. Howdy I am so happy I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Bing
  for something else, Regardless I am here now
  and would just like to say thank you for a tremendous post
  and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  it all at the moment but I have saved it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the superb jo.

  Also visit my page sewa bus malang bali

 28. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 29. I enjoy you because of all of the labor on this website. My mother really likes setting aside time for internet research and it’s really obvious why. I notice all concerning the dynamic mode you produce very helpful secrets on the website and therefore recommend response from some other people on that subject plus our own princess is without a doubt being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are carrying out a terrific job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am extremely impressed along with your writing skills and also with the structure for your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a great blog like this one these days.

 30. Hi there! This post couldn?t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 31. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 32. Hi there! This article could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to forward this article to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 33. I simply wanted to develop a small word in order to say thanks to you for the lovely suggestions you are writing on this site. My prolonged internet search has finally been paid with professional content to go over with my friends and classmates. I ‘d point out that most of us site visitors actually are unequivocally lucky to exist in a decent network with very many marvellous individuals with very beneficial methods. I feel very happy to have encountered your entire webpages and look forward to some more fabulous minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 34. I’m honored to get a call from my friend immediately he identified the important recommendations shared in your site. Examining your blog posting is a real brilliant experience. Thanks again for thinking of readers like me, and I hope for you the best of achievements for a professional in this discipline.

 35. I enjoy you because of all of the labor on this blog. My mom really likes engaging in internet research and it is obvious why. Most of us notice all about the powerful mode you deliver simple things through your blog and invigorate participation from other people on the subject while our own princess is certainly starting to learn so much. Take pleasure in the rest of the new year. You are carrying out a very good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am extremely inspired together with your writing skills and also with the layout in your blog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays.

 36. I became honored to receive a call coming from a friend immediately he found out the important points shared in your site. Examining your blog write-up is a real fantastic experience. Thank you for considering readers just like me, and I hope for you the best of success being a professional in this arena.

 37. A lot of thanks for your whole labor on this web site. Betty delights in carrying out internet research and it’s easy to understand why. My spouse and i notice all about the lively manner you produce rewarding guidance on this web site and even foster response from the others on the concept while our own daughter is actually learning a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been doing a dazzling job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m really inspired together with your writing skills and also with the format to your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to peer a great blog like this one these days.

 38. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

 39. I enjoy you because of each of your effort on this website. My mom really loves making time for internet research and it is obvious why. My spouse and i learn all regarding the powerful way you make very important tips by means of the website and as well as encourage participation from other ones on the article plus our favorite daughter is always becoming educated so much. Have fun with the rest of the new year. Your carrying out a terrific job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed with your writing talents and also with the format for your blog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a great weblog like this one these days.

 40. Hi there! This article couldn?t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 41. Hello there! This article couldn?t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 42. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

 43. I had been honored to get a call from my friend when he found the important points shared on your own site. Looking at your blog publication is a real amazing experience. Many thanks for thinking about readers at all like me, and I wish you the best of achievements as being a professional in this field.

 44. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 45. You actually make it appear so easy along with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing that I believe I’d never understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your subsequent publish, I will try to get the dangle of it!

 46. Can I just say what a relief to find someone that truly knows what they are discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular because you definitely have the gift.

 47. Hey there terrific website! Does running a blog similar to this require a large amount of work? I have very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just wanted to ask. Many thanks!

 48. Wonderful goods from you, man. I have take into account your stuff prior to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way through which you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you. That is really a terrific website.

 49. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 50. whoah this weblog is fantastic i really like studying your posts. Keep up the good work! You understand, lots of people are searching round for this info, you can aid them greatly.
  бодибилдер тренировки web page стероиды для мышц

 51. It’s the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and if I may just I want to suggest you few interesting issues or tips. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I want to read even more things approximately it!

 52. Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.
  какие стероиды заказать homepage качать бицепс

 53. Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 54. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could undeniably be one of the best in its field. Superb blog!

 55. Unquestionably imagine that which you said. Your favourite justification seemed to be at the net the easiest factor to take into account of. I say to you, I certainly get annoyed even as other people consider issues that they just do not realize about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side effect , other people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 56. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this issue?

 57. Definitely consider that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the net the easiest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked whilst other people think about concerns that they just don’t understand about. You controlled to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing with no need side-effects , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 58. Excellent article. Keep writing such kind of information on your page. Im really impressed by your blog.
  Hi there, You’ve performed an excellent job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 59. I have been surfing online more than 3 hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely value sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the web will probably be much more useful than ever before.
  web page

 60. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

 61. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 62. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 63. Purhcase Telegram accounts can be more difficult and daunting, especially for new and inexperienced buyers. Therefore, we have provided some specific steps to help you find the best website which provides Telegram SMM panel to buy the Telegram account and buy telegam views and buy telegarm votes.

 64. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 65. Hi there! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog like yours require a massive amount work? I am brand new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

 66. I was curious if you ever thought of changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 67. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 68. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 69. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome site!

 70. تبلیغات پاپ آپ اینستاگرام مبحثی است که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم. در این روز ها اینستاگرام تبدیل به بستری فوق العاده برای برند ها و کسب و کار ها شده است. بسیاری از کسب و کار های دنیای واقعی توانسته اند درآمد خود را با استفاده از اینستاگرام، چند برابر کنند. افزایش درآمد در اینستاگرام، به واسطه برخی از ابزار ها و مزایا شکل گرفته است؛ یکی از عواملی که در اینستاگرام بسیار به پیشرفت و درآمدزایی کمک می کند، تبلیغات اینستاگرام می باشد.

  به طور کلی تبلیغات یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت هر کسب و کاری هستند. در اینستاگرام روش های مختلفی برای تبلیغات وجود دارد؛ یکی از بهترین روش های تبلیغات اینستاگرام، تبلیغات پاپ آپ در اینستاگرام می باشد. هر نوع تبلیغی در اینستاگرام، مختص یک نوع پیجی است؛ اما تبلیغات پاپ آپ در اینستاگرام، جزو تبلیغاتی است که به پیشرفت هر پیجی می تواند کمک کند.

  اینستاگرام امروزه دارای تعداد بسیار زیادی کاربر فعال می باشد؛ همین امر اهمیت افزایش مخاطب را در این برنامه بالا برده است. انجام تبلیغات پیج اینستاگرام، کاری بسیار ساده می باشد؛ کافی است بودجه کافی را داشته باشید تا تبلیغات خود را با کیفیت و بازخورد عالی انجام دهید؛ ولی در این بین نکاتی درباره تبلیغات پاپ آپ اینستاگرام وجود دارد که شما حتما باید از آن ها باخبر باشید. سایت تبلیغات اینستاگرام نمادین قصد دارد به طور کامل این نکات را پوشش دهد؛ همراه ما باشید.

 71. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 72. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 73. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog. It appears as though some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously. Many thanks

 74. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 75. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to browse
  your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide
  here and can’t wait to take a look when I get home. I’m
  amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 76. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 77. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

 78. Admiring the time and energy you put into your website and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 79. May I simply just say what a comfort to uncover somebody who actually knows what they are discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular since you certainly possess the gift.

 80. I believe what you published was actually very logical. However, consider this, what if you typed a catchier post title? I ain’t saying your content is not solid, however suppose you added something that grabbed people’s attention? I mean ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΡΗΤΗΣ is kinda boring. You ought to glance at Yahoo’s front page and note how they create post titles to get viewers interested. You might try adding a video or a related pic or two to get people excited about everything’ve written. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

 81. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 82. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.
  Design trends 2021 webpage field of design

 83. I have been surfing online more than 3 hours lately, but I by no means found any fascinating article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web can be much more helpful than ever before.

 84. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

 85. What i don’t understood is in truth how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you might be right now. You are so intelligent. You already know thus considerably on the subject of this subject, produced me for my part consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not involved unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time maintain it up!
  Resume writing services web site babysitting resume

 86. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 87. I think everything published was actually very reasonable. However, what about this? what if you were to create a killer headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, but suppose you added something to maybe grab people’s attention? I mean ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΡΗΤΗΣ is kinda plain. You should look at Yahoo’s front page and see how they create post headlines to get people to click. You might add a related video or a related picture or two to grab readers excited about everything’ve got to say. Just my opinion, it could make your posts a little livelier.

 88. Hey I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.
  web page

 89. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 90. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 91. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this info So i’m glad to express that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot for sure will make certain to don?t overlook this website and provides it a look on a continuing basis.

 92. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not
  mind. I was curious to know how you center yourself and clear your
  mind before writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting
  my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any
  suggestions or hints? Cheers!

 93. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 94. You really make it appear so easy with your presentation but I find this topic to be actually one thing that I feel I might never understand. It kind of feels too complicated and very huge for me. I’m having a look forward in your subsequent submit, I will try to get the dangle of it!

 95. You’re so cool! I don’t suppose I’ve truly read through something like that before. So good to find another person with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 96. Right here is the right website for anyone who wishes to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

 97. Hi terrific website! Does running a blog such as this
  require a lot of work? I have absolutely no expertise in programming but I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just
  wanted to ask. Thanks! https://cox26gormsen.bravejournal.net/post/2022/02/06/%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A

 98. Hi terrific website! Does running a blog such as this require a lot of work?
  I have absolutely no expertise in programming but I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please
  share. I understand this is off topic but I just wanted
  to ask. Thanks! https://cox26gormsen.bravejournal.net/post/2022/02/06/%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A

 99. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Firefox. Outstanding Blog!

 100. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 101. Wonderful site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 102. It is the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to recommend you some attention-grabbing things or tips. Perhaps you can write next articles regarding this article. I wish to read more things about it!

 103. obviously like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality on the other hand I will certainly come back again.

 104. Greetings, I think your website could be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic site!

 105. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i’m satisfied to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot definitely will make certain to do not overlook this web site and provides it a glance on a continuing basis.

 106. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However think of if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Very good blog!

 107. Hello I am so delighted I found your blog page, I really
  found you by mistake, while I was searching on Bing for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say cheers for a
  remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the great job. https://hospitalpharmacists.com/author/cates69823/

 108. Hello I am so delighted I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a
  remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please
  do keep up the great job. https://hospitalpharmacists.com/author/cates69823/

 109. Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 110. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 111. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 112. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

 113. First off I want to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Thank you!

 114. Hello I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome b.

 115. Hi, I do believe your website could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic site!

 116. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 117. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 118. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 119. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned
  about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 120. Excellent goods from you, man. I have take note your stuff previous to and you’re
  just extremely fantastic. I really like what you’ve bought here, really like what
  you are stating and the way through which you are saying it.

  You’re making it entertaining and you continue to take care of to stay it wise.
  I can not wait to read much more from you.
  That is actually a tremendous site.

 121. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 122. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 123. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate it.

 124. Hi there superb blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I’ve virtually no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just had to ask. Thank you!

 125. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 126. Howdy would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 127. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 128. Hello I am so thrilled I found your webpage, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and
  a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it
  all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.

 129. This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 130. First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thanks!

 131. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thanks a lot!

 132. You actually make it seem really easy together with your presentation however I to find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I am looking ahead on your next put up, I will attempt to get the grasp of it!

 133. I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this problem?
  Online club web site die besten Online-Casinos

 134. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior
  to writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  tips? Many thanks!

 135. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 136. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much undoubtedly will make certain to do not fail to remember this web site and give it a look regularly.

 137. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the website a
  lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but sluggish loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and could damage
  your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out
  for a lot more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again very soon. https://starcard11.simplesite.com

 138. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up
  anything new from right here. I did however expertise some technical points using this
  web site, since I experienced to reload the website a lot
  of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your
  placement in google and could damage your
  high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out
  for a lot more of your respective intriguing content.

  Ensure that you update this again very soon. https://starcard11.simplesite.com

 139. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something
  which not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this during my search for something regarding this.

 140. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 141. First off I want to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Kudos!

 142. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

 143. Definitely imagine that which you stated.
  Your favorite reason seemed to be on the web the easiest factor
  to take into account of. I say to you, I certainly get
  annoyed whilst people consider concerns that they plainly don’t understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , other people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you