ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

xrimatodotisi_mikromesaion_epixeiriseon_LARGE

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 για την επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων

Με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 651/2014 (L 187/1 26-6-2014) πραγματοποιήθηκε η σύσταση των καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Καθεστώτα ενίσχυσης

Τα καθεστώτα ενίσχυσης για τα οποία έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στις 12 Οκτωβρίου 2016 είναι τα εξής:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου

2. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Αφορά επιχειρήσεις υπό ίδρυση ή νεοσύστατες οι οποίες συστάθηκαν εντός της τελευταίας επταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

3. Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου και επιχορηγεί την αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων ή μεταχειρισμένων όχι παλαιότερων των επτά ετών, την χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και την αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός της επιχείρησης.

4. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους

Αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στους κοινούς κανόνες δικαίου οι οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκ. ευρώ και δημιουργούν 2 τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά 1 εκ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Η ενίσχυση που παρέχεται αφορά την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά την αίτηση υπαγωγής για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανεξάρτητα μεγέθους επιχείρησης και έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι νομικές μορφές που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Ατομική επιχείρηση, εμπορικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, Κοινοπραξίες που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με τις επιφυλάξεις του νόμου.

Επενδυτικά σχέδια σχετικά με τον κλάδο της ενέργειας:

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (μέχρι 15 MW)
Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη διασυνδεδεμένα Νησιά (μέχρι 5 MW)
Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και παραγωγή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, υπό όρους.

Στον κλάδο του τουρισμού, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης.
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηριζόμενων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155) εκτός του μέρους αυτού που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις. Με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου.
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια) όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155).
Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού και Οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται από επιχειρηματικές συστάδες (clusters).
Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος.

Άλλα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης είναι:

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Γεωργία

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι δαπάνες που επιχορηγούνται αφορούν:

Δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Αυτά είναι η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, τεχνικά έργα, μηχανήματα – τεχνολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός, αγορές παγίων, κτλ.
Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ασώματες ακινητοποιήσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Σε ποσοστό 50% για μεγάλες επιχειρήσεις και 75% για ΜΜΕ.
Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από την δημιουργία της θέσης.
Δαπάνες για μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεψύξης και τηλεθέρμανσης.

Για το καθεστώς της Ενίσχυσης Μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιχορηγούνται δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων ή μεταχειρισμένων όχι παλαιότερων των επτά ετών, την χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και την αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός της επιχείρησης.

Ενώ, στο καθεστώς των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους η ενίσχυση που παρέχεται αφορά την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά την αίτηση υπαγωγής για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανεξάρτητα μεγέθους επιχείρησης και έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ.

Είδη ενισχύσεων

Η επιχορήγηση που παρέχουν τα καθεστώτα αφορά τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης:
Φορολογική απαλλαγή επί των προ φόρων κερδών η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας ενίσχυσης.
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
Χρηματική επιχορήγηση για ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

Ορίζεται ελάχιστο ύψος επένδυσης με βάση το μέγεθος του φορέα που πρόκειται να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο και έχει ως εξής:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 €

Μεσαίες επιχειρήσεις

250.000 €

Μικρές επιχειρήσεις

150.000 €

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100.000 €

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμοί, κτλ.

50.000 €

Ποσοστά επιχορήγησης

Η επιχορήγηση είναι ένα ποσοστό επί της επένδυσης το οποίο κυμαίνεται από 10% και φθάνει έως 45% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια δραστηριοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών επενδυτικών δαπανών (δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας, κτλ) η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει έως και το 80% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Η κατανομή κατά περιφέρεια και ανά μέγεθος φορέα έχει ως εξής:

Για την Περιφέρεια Κρήτης τα ποσοστά επιχορήγησης είναι:

Για Μεγάλες επιχειρήσεις 15%

Για Μεσαίες 25%

Για Μικρές και Πολύ μικρές 35%

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκ. ευρώ (5.000.000 €), με την επιφύλαξη του νόμου στο άρθρο 67. Για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί σωρευτικά το ποσό των 10 εκ. ευρώ (10.000.000 €) για μεμονωμένη επιχείρηση και για όμιλο επιχειρήσεων τα 20 εκ. ευρώ (20.000.000 €).

Χρηματοδοτικό σχήμα του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου

Ο Δικαιούχος συνεισφέρει στο επενδυτικό του σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, με ίδια κεφάλαια ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή από νέες εισφορές σε μετρητά ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας. Για το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης πλην της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση με τραπεζικό δανεισμό.

Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγική ς λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, για την φορολογική απαλλαγή θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχει πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση της κάλυψης του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. Κατά ανάλογο τρόπο και η επιχορήγηση καταβάλλεται με την υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου για εγκατάσταση στη μονάδα του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση του μισθολογικού κόστους καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου για την δημιουργία της νέας θέσης εργασίας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο.

Χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Ο φορέας υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρεί τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του για διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, για τις μικρές επιχειρήσεις, 5 ετών για τις μεσαίες και 7 ετών για τις μεγάλες.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης, Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης και διενεργείται επιτόπιος έλεγχος. Στην ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού αξιολογούνται με την μέθοδο της άμεση αξιολόγησης και διενεργείται διοικητικός έλεγχος ενώ για το 20% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα. Στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους η αξιολόγηση γίνεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωσης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ανά καθεστώς ενίσχυσης

Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016.

Ενίσχυση Μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 27 Απριλίου 2017.

Η ομάδα του Κοινωνικού Επιχειρείν Κρήτης παρέχει πλήρη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον σχεδιασμό του επενδυτικού σας σχεδίου και αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την προετοιμασία για την υποβολή της αίτησης σας στα καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στα τηλέφωνα 2810334877, 6976463051 ή με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@kekritis.gr ή kekritis@gmail.com.

3 σκέψεις στο “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ”

 1. Dear sir!

  We offer sending newsletters of Your commercial offers via contact forms to the sites of business organizations via any countries of the world.

  Your offer is sent to electronic box of institution 100% will get to inbox folder!

  2000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test:
  twenty thousand messages on foreign zones to your email – twenty dollars.
  We need from You only electronic box, title and text of the letter.

  In our price list there are more 800 databases for all domain zones of the world.
  Common databases:
  All Europe 44 countries 60726150 of sites – 1100$
  All European Union 28 countries 56752547 of domains- 1000$
  All Asia 48 countries 14662004 of domains – 300$
  All Africa 50 countries 1594390 of domains – 200$
  All North and Central America in 35 countries 7441637 of sites – 300$
  All South America 14 countries 5826884 of domains – 200$
  New sites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$
  Companies of Russia 4025015 – 300$
  Ukraine 1114526 of domains – 100$
  All Russian-speaking countries minus RF are 14 countries and there are 1979217 of sites – 200$
  New domains of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  Databases for sending newsletters:
  Whois-service databases of sites for all nations of the world.
  You can purchase our databases separately from newsletter’s service at the request.

  P.S.
  Pls., do not respond to this message from your electronic box, as it has been generated automatically and will not reach us!
  Contact Feedback form =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/to-order/

  PRICE LIST:

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2440822 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  13623819 websites online stores Worldwide – $350

  CMS mailings:

  3dCart 14689 websites – $50
  Adobe CQ5 133567 websites – $80
  Advance 17589 websites – $50
  AdVantShop.NET 2453 websites – $30
  ALMA 7095 websites – $30
  Ametys 2389 websites – $30
  Amiro 29587 websites – $30
  Angora 20357 websites – $50
  AVS 1369 websites – $30
  BbPress 1487 websites – $30
  BESTWEB 2699 websites – $30
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Bitrix 319687 websites – $80
  Blogger 658267 websites – $80
  Blogspot 279865 websites – $80
  BuddyPress 51477 websites – $50
  Burning Board 4659 websites – $30
  Catalyst Web 11689 websites – $50
  ClassiPress 11796 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $30
  Concrete5 72100 websites – $50
  Contao 110897 websites – $80
  CONTENIDO 5069 websites – $30
  Convio 2268 websites – $30
  Coppermine Photo 1296 websites – $30
  CS Cart 11400 websites – $30
  Datalife Engine 42587 websites – $50
  Dede 230589 websites – $100
  DedeEIMS 96068 websites – $50
  DIAFAN 4058 websites – $30
  Discuz 47962 websites – $50
  Django 71167 websites – $50
  DokuWiki 9588 websites – $30
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  EasyBlog 1165978 websites – $100
  EPiServer 29876 websites – $50
  ExpressionEngine 1769823 websites – $150
  eZ Publish 5367 websites – $30
  F- 9356 websites – $30
  FireBoard 1567 websites – $30
  General Blogs 2067 websites – $30
  GetSimple 23094 websites – $50
  Host 6871 websites – $30
  HostCMS 5042 websites – $30
  HubSpot 31762 websites – $50
  i- 9438 websites – $30
  Image 1368 websites – $30
  InSales 14149 websites – $50
  InSales 11081 websites – $30
  InstantCMS 4136 websites – $30
  InteractiveBBS 32367 websites – $50
  Invision Power Board 2430 websites – $30
  IPBoard 2266 websites – $30
  IT 15189 websites – $50
  jforum 1056 websites – $30
  jobberBase 3387 websites – $30
  Joomla K2 154367 websites – $80
  Joomla 1906994 websites – $200
  Koobi 3722 websites – $30
  Liferay 5137 websites – $30
  Made Simple 20567 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MediaMaxScript 103896 websites – $80
  MediaWiki 41468 websites – $50
  Microsoft SharePoint 13198
  MODx 64023 websites – $50
  Moodle 8195 websites – $30
  Movable Type 13096 websites – $50
  MyBB 4367 websites – $30
  myUPB 3397 websites – $30
  NetCat 7294 websites – $30
  NG 18356 websites – $50
  NING 3687 websites – $30
  NopCommerce 18600 websites – $30
  Open 5916 websites – $30
  OpenCart 667000 websites – $80
  Osclass 4652 websites – $30
  osCommerce 68468 websites – $50
  OUR- 3096 websites – $30
  OXID eShop 12200 websites – $50
  Oxwall 6800 websites – $30
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 websites – $80
  php 14367 websites – $50
  php Link 2298 websites – $30
  phpBB 24400 websites – $30
  PHP-Fusion 2596 websites – $30
  PHPMelody 2365 websites – $30
  PHP-Nuke 2489 websites – $30
  PHPShop 2667 websites – $30
  PHPWeb 29789 websites – $50
  PHPWind 4032 websites – $30
  Plone 84962 websites – $50
  PowerEasy 1697 websites – $30
  Prestashop 434100 websites – $80
  Question2Answer 5598 websites – $30
  R 296498 websites – $80
  ReadyScript 6487682 websites – $80
  S.Builder 394367 websites – $80
  Shopify 6571650 sites websites – $400
  Shoutbox 145564 websites – $80
  SilverStripe 31721 websites – $50
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitecore 74861 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $30
  SMF 8111 websites – $30
  SocialGO 54267 websites – $50
  SPIP 28269 websites – $50
  Squarespace 1098231 websites – $100
  StoreLand 8257 websites – $30
  SupeSite 12367 websites – $50
  Textpattern 10900 websites – $30
  TikiWiki 1446 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  Tumblr 302357 websites – $80
  TYPO3 845009 websites – $80
  Umbraco 146064 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  VamShop 1737 websites – $30
  vBulletin 14460 websites – $30
  Volusion 16006 websites – $50
  WallpaperSiteScript 2811 websites – $30
  Weebly 191753 websites – $80
  Wix 3379081 sites websites – $250
  WooCommerce 6403862 websites – $400
  Wordpress 35354537 websites – $650
  XenForo 21105 websites – $30
  XOOPS 20467 websites – $50
  XpressEngine 8565 websites – $30
  Zen Cart 26524 websites – $30

  Country:

  .ae 200462 websites UAE – $50
  .ae 1820 websites International zone United Arab Emirates:.com .net .biz .info .name .tel
  .ag 11931 websites Antigua & Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 21995 websites Republic Of Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Republic Of Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentine Republic – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentina:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 17855 websites Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .ba 15725 websites Bosnia and Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia & Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Kingdom Of Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Republic Of Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Plurinational State Of Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Plurinational State Of Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Federative Republic Of Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zoneBrazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 99148 websites Republic Of Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Republic Of Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 Cocos Islands websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Keeling Islands- $150
  .cf 2461460 websites Central African Republic – $150
  .cg 526 websites Congo – $30
  .ch 1629450 websites Swiss Confederation – $100
  .ch 205292 websites International zone Swiss Confederation:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Ivory Coast – $30
  .ci 112 websites International zone Cote D’ivoire:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Republic Of Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Republic Of Cameroon – $50
  .cn 23160610 websites People’s Republic Of China – $600
  .cn 1372416 websites International zone China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas – $50
  .cy 11092 websites Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech Republic – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Federal Republic Of Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1319155 websites Denmark – $100
  .dk 148164 websites International zone Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominican Republic – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Algerian People’s – $30
  .ec 11731 websites Republic Of Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Republic Of Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 131791 websites Republic Estonia – $50
  .ee 10490 websites International zone Republic Estonia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites The Kingdom Of Spain – $100
  .es 683845 websites International zone The Kingdom Of Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites European Union – $150
  .eu 633384 websites International zone European Union:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites France – $150
  .fr 639546 websites International zone French Republic:.com .net .biz .info .name .ge 24598 websites Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey – $50
  .gh 703 websites Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Republic Of Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Greece – $80
  .gr 57984 websites International zone Hellenic Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong Special Administrative Region Of China Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard and McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Republic Of Honduras – $30
  .hr 75736 websites Republic Of Croatia – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia Hrvatska:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Republic Of Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Republic of Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Republic of Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites Israel – $80
  .il 38537 websites International zone The State Of Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone Republic Of India:.com .net .biz .info .name .tel
  .io 496216 websites British Indian Ocean Territory – $80
  .iq 2401 websites Iraq – $30
  .ir 574258 websites Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italian Republic – $150
  .it 954040 websites International zone Italian Republic:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $100
  .je 3016 websites Republic of Ireland – $30
  .jp 1825219 websites State of Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone State of Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Kenya – $50
  .kg 10350 websites Kyrgyzstan – $30
  .kg 664 websites International zone Kyrgyz Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Republic Of Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts & Nevis – $30
  .kr 272463 websites Republic Of Korea- $80
  .kw 484 websites The State Of Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Island Cayman – $30
  .kz 113180 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Republic Of Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Sri Lanka – $30
  .lt 137666 websites Republic Of Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 86593 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Republic Of Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites The Kingdom Of Morocco – $50
  .mc 3046 websites Principality Of Monaco – $30
  .md 16730 websites Republic Of Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Republic Of Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Republic Of Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique (French) – $30
  .mr 776 websites Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Republic Of Malta – $30
  .mu 6475 websites Republic of Mauritius – $30
  .mv 1996 websites Maldives – $30
  .mw 8579 websites Republic Of Malawi – $30
  .mx 670901 websites Mexico- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 143039 websites Malaysia – $50
  .na 1094 websites Namibia – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone The Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites Norway – $80
  .no 74318 websites International zone The Kingdom Of Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Republic Of Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Republic Of Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Commonwealthof Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Republica Portuguesa – $80
  .pt 17691 websites International zone Portugal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Republic Of Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Republic Of Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .re 15089 websites Reunio – $50
  .ro 424401 websites Romania – $80
  .ro 42046 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russia – $250
  .ru 514668 websites International zone Russia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwandese Republic – $30
  .sa 20421 websites Saudi Arabia- $50
  .sa 5064 websites International zone Kingdom Of Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Republic Of Seychelles- $30
  .se 1491677 websites The Kingdom Of Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone The Kingdom Of Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovak Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites San Marino – $30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sn 344 websites International zone Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sr 580 websites Republic Of Suriname – $30
  .sv 8432 websites Democratic Republic Of El Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syrian Arab Republic – $30
  .sz 321 websites Kingdom Of Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Turks And Caicos Islands – $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togo – $30
  .th 22368 websites Kingdom Of Thailand- $50
  .tj 6874 websites Tajikistan- $30
  .tj 34 websites International zone Republic Of Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau (New Zealand) – $500
  .tl 2748 websites Democratic Republic of East Timor – $30
  .tm 6395 websites Turkmenistan- $30
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkey – $80
  .tr 138818 International zone Turkey:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 553216 websites Ukraina – $80
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Republic Of Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Republic Of Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites UK – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 3139563 websites United States of America – $200
  .us 578927 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .uy 15571 websites Eastern Republic Of Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 38357 websites Republic Of Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent and Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Bolivarian Republic Of Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (US) – $30
  .vn 436005 websites Socialist Republic Of Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Socialist Republic Of Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Samoa – $80
  .ye 18 websites Republic Of Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte – $30
  .za 1008308 websites South Africa – $100

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

 2. I’m happy to welcome you!

  Widespread web ads for growth of factors influencing consumer behaviour.
  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

  Factors influencing consumer behaviour are certain actions of users on the web page, such as:
  logging in to the website, viewing pages, time spent on the web page, “clicks” on links, returns to the website.

  Unique Trading Offer:
  Widespread placement of your ads on the Internet in order to attract potential customers.
  Organic growth of behavioural factors occurs by the large-scale placement of your ads without specifying the address of your online resource, but with the indication of other features identifying only your company according to which you directly become №1 in the top. These features can include a phone, a unique name of the company or website, an identifier (a number, a product code, services, promotions), a physical address of the company and etc.

  MAIN AIM:
  The large-scale attraction of customers to your web page, services and products.
  Growth of factors influencing consumer behaviour.

  BENEFIT:
  An increase in webpage visitors who will find your website directly from ads using search engines as well as through additional results of a search itself related to a wide range of search engine queries on your subject.

  THE MAIN ADVANTAGES OF THIS AD:
  1. Mass promotion.
  2. Placement speed.
  3. Cost.
  4. Placement by subject.
  5. Wide reach.
  6. Regionality.
  7. Growth of factors influencing consumer behaviour.

  REASONS TO ORDER LARGE-SCALE ADS PLACEMENT ONLINE ДЛЯ GROWTH OF FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR:

  1.Widespread attraction of customers to your products and services through direct traffic from ads.
  2.Organic promotion of your online resource, due to search beginning to additionally show it for the widest range of user quesries based on your subject.
  3. The absence of “bans” and “filters” of search engines, due to ads being published without an indication of an active link to the web page.
  4. An increase in online resource traffic, which leads to an increase in orders and an expansion of the customer base.
  5. “Warm traffic”, since only interested visitors visit the internet resource.
  6. Attraction of individuals and legal entities.
  7. Analysis of demand for services and goods.
  8.Placement of your ads in different countries all over the world.

  WHERE ADS ARE PLACED:

  Ads are published: on billboards, on forums, in guest books, in comments, in catalogues.
  Ads are placed on your: landing pages,websites, phones, YouTube videos, social media accounts , and on links to your other ads.

  SEARCH ENGINE SANCTIONS:
  In this ad a ban by search engine is not possible, since ads are published without specifying an link to the internet resource.

  Working method:
  You send us the text of the ad, where your unique name and identifier is indicated at the end of the message, according to which an interested user can easily and quickly find your online resource in search results in order to get further information about your service.
  To do this, identifier or a unique name must be published in the appropriate section of your web page и quickly be found in results.

  Randomisation:
  Randomisation of ads is carried out according to the formula, which is commonly accepted by many programs. As a result of randomisation, a lot of unique ads are obtained from a single ad variant.

  This is achieved by manually synomising the ad text, while the meaning of the messages does not change and remains understandable.

  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.