ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ραβδόγραμμα

Η διαδικασία εξυγίανσης βασίζεται στα πλαίσια των άρθρων 99 έως 106 του Ν. 3588/2001 τα οποία αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4013/2011 και εκτελείται πριν την πτώχευση με σκοπό την αναδιάρθρωση της επιχείρησης και την επαναφορά της σε κανονική πορεία χωρίς να βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών της.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές.

Λήψη μέτρων εξυγίανσης. Αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων στην επιχειρηματική πολιτική της εταιρείας.

Αναζητούμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ. 2810334877 email:kekritis@gmail.com