ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

δέντρο

Με την εφαρμογή του Ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ενισχύεται ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ο νέος Νόμος έρχεται να καλύψει κάποια σημαντικά κενά που υπήρχαν με την εφαρμογή του Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα, βάζοντας κανόνες στα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που είχαν προκύψει , με σκοπό να δώσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για να κάνει πιο ευέλικτο, υπό προϋποθέσεις, το Διοικητικό σχήμα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες πλέον μετονομάζονται σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Οι Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι  αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/86 που έχουν όμως ως σκοπό την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Διακρίνονται ανάλογα με τον σκοπό τους σε:

Α)  Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος»

Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προ-ωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Β) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),

β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,

γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

Γ)  Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,

β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων,

γ) οι άστεγοι,

δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,

ε) οι οικονομικοί μετανάστες,

στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,

ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,

θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

Δ)  Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Κίνητρα για την δημιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.:

Φορολογικά κίνητρα:

Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό εως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της. Το παραπάνω ποσό αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία. Το εναπομείναν κέρδος φορολογείται με 29% και  το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ . Εξαιρούνται από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος οι Κοιν.Σ.Επ. κατά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους.

Οικονομικά κίνητρα:

Εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Εργασιακά και ασφαλιστικά κίνητρα:

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α. Κ.

Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Για πρώτη φορά με την εφαρμογή του παραπάνω νόμου οριοθετείται ο ρόλος του εθελοντή σε μια Κοιν.Σ.Επ.

Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα.

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)  είναι ένας τομέας δραστηριότητας στον οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση λόγω των επιδιώξεων μας ως προς την  βιώσιμη ανάπτυξη. Η Υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών από ειδικούς επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δράσεων τους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο με τα οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτήν.

Στις υπηρεσίες που παρέχουμε  στις Κοιν.Σ.Επ. περιλαμβάνονται:

  • Διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Συμβουλές καθοδήγησης με στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για βελτίωση της κερδοφορίας και εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
  • Ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών ιστοσελίδων με ειδικές προδιαγραφές για πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία.
  • Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται εφαρμόζονται προωθητικές ενέργειες και διαφημιστική προβολή με τη χρήση του διαδικτύου και των social media.
  • Διεκπεραίωση φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη των Κοιν.Σ.Επ. σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης.
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]

Ευκαιρίες χρηματοδότησης των Κοιν.Σ.Επ. από αναπτυξιακά προγράμματα

Για την χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) δίδονται ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το HORIZON 2020, αλλά και από τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις της Ε.Ε. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών αναμένεται ένα νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Με το παραπάνω πρόγραμμα ενδεικτικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ ενισχύονται βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται αφορά:

Αγορά  απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποιήσεις για την διασφάλιση  ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων

Μισθολογικό κόστος  για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Η ομάδα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας και  για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή στα τηλέφωνα 2810334877 και 6976463051, ή με e-mail  στις  ηλεκτρονικές  μας διευθύνσεις  info@kekritis.gr και kekritis@gmail.com