ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

[vc_row][vc_column][vc_single_image alignment=”center” css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_fade-in” image=”1030″][boc_spacing][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]

Με την εφαρμογή του Ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ενισχύεται ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ο νέος Νόμος έρχεται να καλύψει κάποια σημαντικά κενά που υπήρχαν με την εφαρμογή του Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα, βάζοντας κανόνες στα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που είχαν προκύψει , με σκοπό να δώσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για να κάνει πιο ευέλικτο, υπό προϋποθέσεις, το Διοικητικό σχήμα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες πλέον μετονομάζονται σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Οι Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι  αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/86 που έχουν όμως ως σκοπό την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Διακρίνονται ανάλογα με τον σκοπό τους σε:

Α)  Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος»

Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προ-ωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Β) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),

β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,

γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

Γ)  Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,

β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων,

γ) οι άστεγοι,

δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,

ε) οι οικονομικοί μετανάστες,

στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,

ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,

θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

Δ)  Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

[/vc_column_text][boc_spacing][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]

Κίνητρα για την δημιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.:

Φορολογικά κίνητρα:

Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό εως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της. Το παραπάνω ποσό αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία. Το εναπομείναν κέρδος φορολογείται με 29% και  το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ . Εξαιρούνται από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος οι Κοιν.Σ.Επ. κατά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους.

Οικονομικά κίνητρα:

Εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Εργασιακά και ασφαλιστικά κίνητρα:

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α. Κ.

Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Για πρώτη φορά με την εφαρμογή του παραπάνω νόμου οριοθετείται ο ρόλος του εθελοντή σε μια Κοιν.Σ.Επ.

Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα.

[/vc_column_text][boc_spacing][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)  είναι ένας τομέας δραστηριότητας στον οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση λόγω των επιδιώξεων μας ως προς την  βιώσιμη ανάπτυξη. Η Υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών από ειδικούς επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δράσεων τους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο με τα οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτήν.

Στις υπηρεσίες που παρέχουμε  στις Κοιν.Σ.Επ. περιλαμβάνονται:

 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη με την τήρηση βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας ανάλογα με τα ετήσια έσοδα που παρουσιάζουν, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εκδόσεις μισθοδοσίας προσωπικού, προσλήψεις, απολύσεις και διαχείριση κάθε είδους οικονομικών και φορολογικών υποθέσεων.
 • Συμβουλές καθοδήγησης με στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για βελτίωση της κερδοφορίας και εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών ιστοσελίδων με ειδικές προδιαγραφές για πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία.
 • Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται εφαρμόζονται προωθητικές ενέργειες και διαφημιστική προβολή με τη χρήση του διαδικτύου και των social media.
 • Διεκπεραίωση φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη των Κοιν.Σ.Επ. σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης.

[/vc_column_text][boc_spacing][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_top-to-bottom”]

Ευκαιρίες χρηματοδότησης των Κοιν.Σ.Επ. από αναπτυξιακά προγράμματα

Για την χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) δίδονται ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το HORIZON 2020, αλλά και από τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις της Ε.Ε. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών αναμένεται ένα νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Με το παραπάνω πρόγραμμα ενδεικτικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ ενισχύονται βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται αφορά:

Αγορά  απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποιήσεις για την διασφάλιση  ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων

Μισθολογικό κόστος  για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

[/vc_column_text][boc_spacing][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_right-to-left”]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή στα τηλέφωνα 2810334877 και 6976463051, ή με e-mail  στις  ηλεκτρονικές  μας διευθύνσεις  info@kekritis.gr και kekritis@gmail.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

94 σκέψεις στο “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)”

 1. pg slot ฝาก 9 รับ 100 เกมบนโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลด เป็นค่ายเกมสำหรับการเล่นสล็อตออนไลน์ ที่มาแรงแบบหยุดไม่อยู่กันอย่างยิ่งจริงๆ สล็อต ในขณะนี้จำต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรมาหยุดค่ายเกมนี้ได้เลย

 2. hello there and thanks for your information – I have certainly picked up something new from proper here. I did on the other hand experience some technical issues the use of this website, as I experienced to reload the web site many times prior to I could get it to load correctly. I had been brooding about if your hosting is OK? Now not that I am complaining, but slow loading circumstances times will very frequently have an effect on your placement in google and could damage your quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m including this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this once more very soon..

 3. хостел джаз москва travel inn москва
  курорты россии для молодежи гостиница николь в нижнем новгороде цены санрайз гарден гагра
  отели у моря в сочи санатории анапы с собственным пляжем пансионат химик туапсинский район

 4. отдохнуть в пицунде гостевой дом малая бухта анапа отзывы
  байкалов острог ольхон золотой сазан отель аппарат отель ес в питере на хошимина
  устюжна гостиница акватория база отдыха в белокурихе

 5. санаторий газовик казань отзывы санаторий родина сочи официальный сайт
  оздоровительный отдых голден алушта официальный сайт абаго гузерипль официальный
  анапа санатории витязево для отдыха золотой колос арзамасский район санаторий кузбасс белокуриха

 6. казань хостел спутник хилтон краснодар официальный
  детокс санаторий в карелии приморье геленджик бассейн цены 2021 крым отель таврида
  гавань надежды в жуковском минеральные воды железноводск расстояние пансионат автомобилист сочи официальный сайт

 7. санаторий северное сияние официальный сайт сочи магадан
  санаторий поляны курорты кабардинка отдых в сочи 2022 цены недорого
  санаторий дюльбер крым цены на 2021 санатории азовское море продажа санатория в сочи

 8. golden plaza тверь отель marriott courtyard vasilievsky в санкт петербурге
  список отелей кэшбэк гостиницы во всеволожске цены пос межводное
  где отдохнуть с детьми в крыму летом резонансная терапия туапсе где отдохнуть с ребенком

 9. лучшие отели адлера все включено отдых в кбр
  база отдыха в белокурихе санаторий крыма бремен гостевой дом
  курортно оздоровительный комплекс песочная бухта смородина хостел новосибирск отдых на волге недорого

 10. санаторий озеро банное яктыкуль в башкирии цены 2021
  абхазия цандрипш псоу агрегатор путевок отель роза ветров архипо осиповка
  туапсе аквамарин гостиница в новомосковске гостиница в михнево ступинского района

 11. кисловодск отели с бассейном с термальной водой отели в костроме с бассейном все включено
  роза ветров сочи отзывы отель марко поло пресня отель елоховский сити
  туризм абхазия отдых в санторини москва гостиница металлург цены

 12. ссср отзывы дом отдыха для детей в подмосковье
  отель арабика йошкар ола хостел в переславле залесском лучшие гостиницы мурома
  отель феодосия крым отель аквалоо 3 зимний отдых в россии недорого

 13. гостиница солнышко адлер уют сочи
  кисловодск спа отели экскурсии в минводах пансионаты белоруссии с лечением
  карелия отдых цены неврологический санаторий в ленинградской области снять жилье в алуште возле моря

 14. гостиницы тверь отель ибис в нижнем новгороде официальный сайт
  санаторий лесной подмосковье отель рояль белгород гостиница в ессентуках цены
  металлург санаторий 3 соляная пещера в приморском районе отель приморье геленджик цены

 15. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless just imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche. Excellent blog!

 16. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 17. Definitely believe that which you stated. Your favourite justification seemed to be on the web the easiest factor to take into accout of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about concerns that they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 18. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a
  blessing. So let me give back and finally give
  back change your life and if you want to really findout?
  I will share info about how to find hot girls for free Don’t forget..
  I am always here for yall. Bless yall!

 19. I wish to express my love for your kindness supporting men who must have help with the topic. Your real dedication to getting the solution across became extremely practical and has in every case helped ladies like me to arrive at their goals. Your amazing insightful useful information means a great deal a person like me and somewhat more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 20. В интернете существует масса сайтов по игре на гитаре. Попробуйте ввести в поиск Гугла что-то вроде: тексты с аккордами – вы обязательно отыщете подходящий сайт для начинающих гитаристов.

 21. В интернете можно найти огромное количество онлайн-ресурсов по игре на гитаре. Попробуйте вбить в поисковую строку Яндекса или Гугла что-то вроде: гитарные аккорды – вы непременно отыщете подходящий сайт для начинающих гитаристов.

 22. Good day I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 23. Me wanted to take a chance to convey my thanks for the astounding piece you have recently released in your website. As a person who is profoundly fascinated, I came across your article being a priceless resource that has got significantly boosted my grasp about the topic.

  What grabbed me initially regarding the article was the extent of study and information that you displayed throughout. It is obvious that you obviously are deeply passionate about this topic and have gone great care to gather information out of various sources to provide an inclusive review. The outcome is a piece that doesn’t only educates, but as well motivates more exploration and study.

  The arrangement of the paper was additionally striking. I liked the manner you commenced with a extensive summary of the subject preceding immersing into extra detailed details. This permitted me to comprehend more readily the background and importance of the data provided afterwards. The utilization of subheadings and clear pauses made it simple to follow the course of the text and discover the data I needed.

  One’s style of authorship is evident, terse, still captivating and welcoming. You have a talent for elucidating complex concepts in a manner that is easily comprehended and related. The employment of examples and anecdotes to display your arguments was especially forceful and assisted me to more effectively remember the information introduced.

  I also value that you took the time to reference your sources in every part of the article. This shows a devotion to accuracy and integrity in your writing that is all too infrequent these days. I have already initiated investigating some of the sources you discussed and have found them to be extremely beneficial in widening my comprehension of the topic.

  But what I found most valuable about your article was the functional recommendation and doable insights that you presented. It is clear that you have a deep comprehension of the challenges and opportunities associated with article, and you have offered a plenty of information that will be useful to anyone searching to find out more about this subject. I especially esteemed the pointers and tactics that you offered for aspect of topic], as well as the resources and devices that you suggested.

  Overall, I cannot adequately express my gratitude the effort that you have put in in creating this article. It is an outstanding piece of writing that has clearly been composed with careful precision. It has already had a considerable influence on my understanding, and I have no doubt that it will be a useful resource for anyone seeking to learn more about this subject in the time ahead.

  If you’re in search of a beneficial aid that delivers absorbing and instructive text, I deeply advocate browsing
  my online platform https://www.twitch.tv/vikaletova . Resolute to furnishing valuable insights and useful hints, you are bound to reveal something that will enhance your life and help you in realizing your targets. Don’t think twice, pay a visit and see exactly what you may get.

  Thank you once again for your dedication to excellent writing and research. Your efforts are truly appreciated, and we are grateful for the benefit you contribute to the field.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *